Borç Veren Bahis Siteleri Nelerdir?

3) Radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri alanlarında araştırma ve uygulamaya yönelik tesisler, laboratuvarlar, teknoloji transfer ofisleri, araştırma geliştirme merkezleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, işletmeden çıkarmak. 3) Nükleer enerji ve radyasyon teknolojileri alanlarında araştırma ve uygulamaya yönelik tesisler, laboratuvarlar, teknoloji transfer ofisleri, araştırma geliştirme merkezleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, işletmeden çıkarmak. 5) Radyoaktif atık yönetimine ilişkin araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütmek; araştırmaya yönelik laboratuvarlar, teknoloji transfer ofisleri, araştırma geliştirme merkezleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, işletmeden çıkarmak. Görev alanı ile ilgili konularda tesisler, laboratuvarlar, teknoloji transfer ofisleri, araştırma geliştirme merkezleri, eğitim merkezleri, bilgilendirme merkezleri ve benzeri birimler kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, işletmeden çıkarmak veya kapatmak. 8) Radyasyon ölçme ve izleme cihaz ve sistemlerini geliştirmek, üretmek, ürettirmek, kurmak, kurdurmak. 4) Radyoaktif atık tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek, işletmeden çıkarmak veya kapatmak; bu amaçla iktisadi işletmeler kurmak. 6) Radyoaktif atık yönetimine ilişkin eğitim faaliyetlerini yürütmek. Ulusal politika ve stratejiye uygun olarak ülkenin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasında nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojilerinden yararlanılmasını mümkün kılacak her türlü araştırma, geliştirme, yenilik, tasarım, teknoloji edinme, üretim, test, yerlileştirme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapmak ve ortak projeler yürütmek.

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile özel sektörün, nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri ile ilgili olarak Bakanlığın uygun gördüğü öncelikli alanlarda, malzeme, ekipman ve yazılım dahil olmak üzere, araştırma, geliştirme, yenilik, tasarım, teknoloji edinme, üretim, test ve yerlileştirme faaliyetlerine katılımını sağlayacak teşvik ve destek sistemleri oluşturmak ve uygulamak. 1) Bakanlık ile koordineli olarak, ülkenin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasında nükleer enerji ve radyasyon teknolojilerinden yararlanılmasını mümkün kılacak her türlü araştırma, geliştirme, yenilik, tasarım, teknoloji edinme, üretim, test, yerlileştirme, çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği ve ortak projeler yürütmek. 5) Nükleer enerji ve radyasyon teknolojileri ile ilgili ölçüm, analiz, dozimetri, kalibrasyon, metroloji, ışınlama, müdahale ve diğer ilgili hizmetleri vermek. Görev alanı ile ilgili ölçüm, analiz, dozimetri, kalibrasyon, metroloji, ışınlama, müdahale ve diğer hizmetleri vermek. 5) Radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri ile ilgili ölçüm, analiz, dozimetri, kalibrasyon, metroloji, ışınlama, müdahale ve diğer ilgili hizmetleri vermek.

Görev alanı ile ilgili teknik destek, analiz, inceleme, değerlendirme ve danışmanlık hizmetleri vermek. Görev alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, uluslararası kurum ve kuruluşların çalışmalarına katılmak, bu kurum ve kuruluşlara üye olmak, bu alanda uluslararası bilimsel ve teknik anlaşmalara Türkiye Cumhuriyeti adına taraf olmak, yurtiçinden veya yurtdışından sağlanacak kaynakların planlamasını ve dağıtımını yapmak. 1) Nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri alanlarında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, uluslararası kurum ve kuruluşların çalışmalarına katılmak, yurtiçinden veya yurtdışından sağlanacak kaynakların planlamasını ve dağıtımını yapmak. Görev alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası kongre, seminer gibi bilimsel toplantıları düzenlemek, desteklemek ve bunlara katılmak, ilgili yerli ve yabancı araştırma kurumları ve araştırıcılarla her türlü bilimsel ve teknik işbirliği yapmak. 2) Nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri alanlarında ulusal ve uluslararası kongre, seminer gibi bilimsel toplantıları düzenlemek, desteklemek ve bunlara katılmak, ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, ilgili yerli ve yabancı araştırma kurumları ve araştırıcılarla her türlü bilimsel ve teknik işbirliği yapmak.

e spor fifa bahis Görev alanı ile ilgili konularda insan kaynağı yetiştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörle işbirliği yapmak, yurtiçinde kurslar açmak ve açılmasına destek olmak, Kurum adına ve hesabına yabancı ülkelere yetiştirilmek üzere gönderilecek insan kaynağının yapacakları çalışmaları planlamak ve izlemek. Görev alanı ile ilgili alanlarda insan kaynağı oluşturmak amacıyla burs vermek. Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı: Kurumun insan gücü planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapar, Kurum personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütür, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işleri ile temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yürütür, Kurumun taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütür, Kurumun genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenler ve yürütür, Kurumun sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlar ve yürütür, Kurumun yürürlüğe koyacağı düzenleyici işlem çalışmalarında Genel Sekreterlik ve Yönetim Kuruluna sekretarya hizmeti sunar, akreditasyon alanında bütün taraflarla yapılan sözleşmelerin gereklerini yerine getirir, Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapar.

Diğer Yazılar